SerieA.pl – regulamin serwisu

Witamy na seriea.pl!

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się nasza strona.

Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują dostęp i korzystanie z witryny seriea.pl („Witryna”) udostępnianej przez Better Collective A / S („BC”, „My”, „Nas” lub „nasz”). 

Staramy się by strona internetowa była dla Ciebie tak przyjazna, jak to tylko możliwe, jednak musimy mieć pewne zasady. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie powinieneś wchodzić na naszą Witrynę ani korzystać z niej. Twoje korzystanie z tej Witryny traktujemy jako akceptację naszych Warunków.

1. Kto może uzyskać dostęp do Serwisu

1.1. Dostęp do Serwisu mają wyłącznie osoby fizyczne, które są pełnoletnie. W zależności od kraju, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, minimalny wymagany wiek może się różnić.

Jako warunek korzystania z tej Witryny, gwarantujesz, że:

 1. Masz ukończone 18 lat i masz prawne upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i korzystania z tej Witryny zgodnie ze wszystkimi warunkami i postanowieniami.

1.2. W niektórych obszarach Witryny możesz znaleźć informacje o różnych ofertach zakładów od wybranych bukmacherów internetowych, jednak pamiętaj, że nie będziesz mieć do nich dostępu, jeśli nie jesteś pełnoletni. W zależności od kraju, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, minimalny wymagany wiek może się różnić.

2. Treści na naszej stronie internetowej

2.1. Wszystkie treści, które prezentujemy w Serwisie zostały stworzone z najwyższą starannością. Jesteśmy odpowiedzialni za całą zawartość Witryny. Ponieważ jednak w dużej mierze odnosimy się do treści innych witryn (takich jak oferty zakładów bukmacherskich online), nie możemy zagwarantować ich dokładności, kompletności i aktualności. Po opuszczeniu naszej Witryny właściciele odwiedzanej strony są odpowiedzialni za jej zawartość (np. Bukmacherzy internetowi).

3. Korzystanie z naszej Witryny

3.1. Udzielamy Ci osobistej ograniczonej licencji na korzystanie z Witryny i uzyskiwanie do niej dostępu wyłącznie w sposób dozwolony w niniejszych Warunkach.

3.2. Twoja licencja nie jest wyłączna, może zostać przez nas cofnięta i nie możesz jej przekazać innym. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Warunków, są przez nas zastrzeżone.

3.3. Nie masz pozwolenia na:

 • Komercyjne wykorzystywanie Witryny w jakikolwiek sposób;
 • Modyfikowanie w jakikolwiek sposób jakiejkolwiek części Witryny lub Treści;
 • Kopiowanie treści lub kodu na konkurencyjną witrynę internetową, produkt lub usługę.

3.4. Możemy zdecydować o zawieszeniu lub zamknięciu Witryny w dowolnym momencie. Możemy to zrobić z lub bez powiadomienia.

3.5. Możesz bezpłatnie korzystać z całej zawartości seriea.pl.  Możesz ponownie publikować lub udostępniać dowolne z naszych treści na innych stronach internetowych lub w mediach społecznościowych, ale tylko z odpowiednim przypisaniem do autora. Należy wymienić autora w następujący sposób: nazwisko autora, nazwa artykułu, link do oryginalnego źródła w naszej Witrynie. Gdy nazwisko autora nie zostanie upublicznione, konieczne będzie pisemne wskazanie, że źródłem publikowanych danych jest seriea.pl oraz link do naszego Serwisu.

4. Powiadomienie o nielegalnych treściach

4.1. Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub zastrzeżenia dotyczące materiałów lub treści w tej Witrynie lub jeśli uważasz, że materiały lub treści zamieszczone w tej Witrynie naruszają Własność Intelektualną lub inne posiadane przez Ciebie prawa, prosimy o natychmiastowy kontakt pod adresem [email protected].

4.2. Po otrzymaniu Twojej skargi podejmiemy dochodzenie w sprawie uzasadnionych skarg i zastosujemy wszelkie dostępne środki, aby zapobiec naruszeniu Twoich praw i zaradzić temu.

4.3. Pamiętaj również, że jeśli świadomie fałszywie oświadczysz, że jakakolwiek działalność lub materiał w Witrynie narusza prawa, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności wobec seriea.pl za poniesione koszty i szkody.

5. Własność intelektualna

5.1. Witryna oraz jej oryginalna zawartość, funkcje i funkcjonalność są własnością Better Collective A / S i są chronione międzynarodowymi prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, tajemnicą handlową i innymi prawami własności intelektualnej lub prawami własności.

5.2. Żadne informacje zawarte w Witrynie nie powinny być interpretowane jako udzielenie, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek Znaku Towarowego wyświetlanego w Witrynie bez pisemnej zgody ich właściciela.

5.3. Przypominamy, że jesteś odpowiedzialny za poszanowanie praw własności intelektualnej i nie naruszanie ich w jakikolwiek sposób.

5.4. Nie możesz kopiować, przesyłać ani modyfikować informacji w tej Witrynie w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji opisanych w punkcie 3.5.

6. Twoje treści, Twoje dane osobowe i Twoje konto

6.1. Twoja treść:

6.1.1. Od czasu do czasu w niektórych obszarach Witryny możesz przesyłać komentarze oraz inne materiały i informacje (dalej określane jako „Twoje Treści”). Korzystając z tych funkcji, zgadzasz się, że:

 • nie będziesz publikować żadnych treści, które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, naruszające prywatność innej osoby, zawierające groźby, napastliwe, obraźliwe, nienawistne, rasistowskie, pornograficzne, brutalne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub nieodpowiednie, zgodnie naszymi ustaleniami;
 • nie będziesz publikować żadnych treści, które zawierają dane osobowe jakiejkolwiek osoby, naruszają prawa do prywatności lub reklamy jakiejkolwiek osoby lub podmiotu ani niczego, co masz obowiązek zachować jako prywatne lub poufne;
 • nie będziesz przesyłać, publikować, reprodukować ani rozpowszechniać żadnych informacji, oprogramowania ani innych materiałów chronionych prawem autorskim lub jakimikolwiek innymi prawami własności intelektualnej (a także prawami do reklamy i prywatności) bez uprzedniego uzyskania zgody właściciela takich praw;
 • nie będziesz podszywać się pod żadną osobę lub organizację, w tym między innymi nasz personel, ani fałszywie przedstawiać powiązań z inną osobą lub organizacją;
 • nie będziesz publikować żadnych treści zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub inne podobne oprogramowanie lub programy, które mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie Witryny lub dowolnej funkcji Witryny.

6.1.2. Wyświetlając, udostępniając lub w inny sposób publikując dowolne Treści w Witrynie, udzielasz nam wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego, ogólnoświatowego, w pełni opłaconego, wolnego od tantiem, sublicencjonowanego (na wielu poziomach) oraz zbywalnego prawa i licencji na używanie, kopiowanie, modyfikowanie, dostosowywanie, tworzenie dzieł pochodnych, publiczne wykorzystanie, publicznie wyświetlanie, publikowanie, rozpowszechnianie i  inne sposoby wykorzystania Treści Użytkownika (oraz dane jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, logo, głos lub podobieństwo podane w związku z Treścią Użytkownika) w jakimkolwiek celu we wszystkich znanych obecnie lub w przyszłości opracowanych mediach bez konieczności dokonywania płatności na rzecz użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej, ani konieczności uzyskiwania jakiegokolwiek pozwolenia od użytkownika lub osoby trzeciej, a także umożliwienia jakiejkolwiek stronie trzeciej zrobienia tego samego („Licencja”) . Licencja obejmuje prawo do hostowania, indeksowania, buforowania, rozpowszechniania i oznaczania Treści Użytkownika, a także prawo do sublicencjonowania Treści Użytkownika stronom trzecim, w tym innym użytkownikom, do użytku na innych mediach lub platformach znanych lub w przyszłości opracowanych. Licencja obejmuje również prawo do udostępniania przez nas Treści użytkownika do syndykacji, nadawania, dystrybucji lub publikacji przez inne firmy, organizacje lub osoby, które są partnerami seriea.pl. Zgadzasz się również, że możemy usunąć metadane związane z Twoimi Treściami i nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń i roszczeń dotyczących praw osobistych lub przypisywania w odniesieniu do Treści. Nadal zachowujesz wszelkie prawa własności do swoich Treści i nadal masz prawo do korzystania ze swoich Treści w dowolny wybrany przez siebie sposób, z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i Licencji opisanych powyżej.

6.1.3. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem swoich Treści i w inny sposób masz prawo do udzielenia Licencji określonej w niniejszym dokumencie oraz że wyświetlanie lub publikowanie jakichkolwiek Treści, a także korzystanie przez nas z nich nie narusza i nie będzie naruszać praw do prywatności, reklamy, praw autorskich, prawa do znaków towarowych, patentów, praw kontraktowych lub wszelkich innych praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osób lub podmiotów. Ponieważ tylko Ty jesteś odpowiedzialny za swoje Treści, możesz narazić się na odpowiedzialność, jeśli publikujesz lub udostępniasz Treści bez wszystkich niezbędnych praw. Zgadzasz się zabezpieczyć nas, spółki zależne i inne podmioty stowarzyszone, wykonawców i partnerów strony internetowej (oraz każdego z naszych i ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców i agentów) przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, koszty i wydatki, w tym uzasadnione honoraria prawników, wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub z nimi związane lub związane z ich naruszeniem przez osoby pozostające na Twoim utrzymaniu lub które wynikają z korzystania z Twoich Treści.

6.1.4. Ponadto rozumiesz i zgadzasz się, że nie masz żadnych praw własności do żadnego konta, które masz u Nas, ani innego dostępu do Witryny lub jej funkcji oraz że udzieliłeś nam szerokiej, wieczystej i nieodwołalnej licencji na Twoje Treści.

6.1.5. Możemy anulować Twoje konto i usunąć wszystkie Twoje Treści w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś niniejsze Warunki, prawo lub z jakiegokolwiek innego powodu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje usunięte z Serwisu i zastrzegamy sobie prawo do trwałego ograniczenia dostępu do Serwisu lub konta użytkownika.

6.1.6. Kiedy przesyłasz swoje Treści w Witrynie, pozostaną one w Witrynie jako część zawartości Witryny, nawet jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje konto.

6.1.7. Nie bierzemy odpowiedzialności za Twoje treści. Nie popieramy, nie weryfikujemy, nie oceniamy ani nie gwarantujemy żadnych informacji dostarczonych przez użytkowników i nic nie może być traktowane jako poparcie, weryfikacja lub gwarancja Twojej Treści.

6.1.8. Wszelkie pomysły, sugestie i opinie na temat seriea.pl lub Witryny, które nam przekazujesz, są całkowicie dobrowolne i zgadzasz się, że możemy wykorzystywać takie pomysły, sugestie i opinie bez wynagrodzenia lub zobowiązań wobec Ciebie.

6.1.9. Chociaż nie mamy obowiązku sprawdzania, edytowania ani monitorowania Twoich Treści, możemy, według naszego wyłącznego uznania, usunąć Twoje Treści w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. W pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku mowy nienawiści, możemy w odpowiednich przypadkach ujawnić Twoje Treści Policji.

6.2. Twoje dane osobowe:

6.2.1. Twoja prywatność jest dla nas ważna. Mając to na uwadze, opracowaliśmy Politykę prywatności, abyś zrozumiał, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, komunikujemy, ujawniamy i wykorzystujemy dane osobowe. Zobowiązujemy się utrzymywać i stosować te zasady, aby zapewnić ochronę i zagwarantowanie poufności danych osobowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj naszą Politykę prywatności. Aby utworzyć konto, musisz zaakceptować naszą Politykę prywatności. Możesz przeczytać naszą rozszerzoną politykę dotyczącą plików cookie tutaj.

6.2.2. Zgodziłeś się, że nie będziesz zbierać ani przechowywać danych osobowych innych użytkowników.

6.3. Twoje konto:

6.3.1. Niektóre obszary Witryny mogą wymagać rejestracji lub w inny sposób mogą wymagać podania informacji, aby móc korzystać z niektórych funkcji. Rejestracja nie jest możliwa, jeśli nie zgadzasz się z naszymi Warunkami. Jeśli zdecydujesz się nie podawać takich informacji, nie będziesz mógł publikować komentarzy w Witrynie.

6.3.2. Po zarejestrowaniu się jako użytkownik będziesz mieć dostęp do własnego konta i danych w dowolnym momencie. Te informacje można znaleźć w profilu użytkownika. Tworząc konto, potwierdzasz, że masz 18 lat lub więcej.

6.3.3. Jeśli Witryna wymaga utworzenia konta lub w inny sposób przesłania informacji, zgadzasz się, że dostarczysz dokładne i kompletne informacje dotyczące swojego konta użytkownika, że ​​nie będziesz podszywać się pod osobę trzecią w komunikacji z nami, że będziesz przekazywać tylko informacje o siebie i że w inny sposób będziesz przestrzegać niniejszych Warunków. Twoim obowiązkiem jest utrzymanie aktualności, kompletności i dokładności danych rejestracyjnych, a za wszelkie straty spowodowane niedopełnieniem tego obowiązku odpowiadasz Ty. Nie możesz upoważniać żadnej innej osoby ani podmiotu do korzystania ze swojego konta lub uzyskiwania dostępu do zastrzeżonych lub chronionych treści lub funkcji dostępnych w Witrynie.

6.3.4. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działania, które mają miejsce na Twoim koncie, w tym wszystkie czynności wykonywane na Twoim urządzeniu, niezależnie od tego, czy są autoryzowane, czy nieautoryzowane. Musisz zabezpieczyć swoje konto użytkownika, nazwę użytkownika i hasło oraz niezwłocznie powiadomić nas o każdym naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu swojego konta. Ponadto zgadzasz się nie wysyłać e-mailem, nie publikować ani w inny sposób nie rozpowszechniać żadnego identyfikatora użytkownika, hasła ani innych informacji, które zapewniają dostęp do Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą powstać w wyniku korzystania z Twojego konta z hasłem przez inną osobę, za Twoją wiedzą lub bez niej. Nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty wynikające z utraty lub kradzieży informacji o użytkowniku przesłanych lub przechowywanych na komputerze lub urządzeniu lub z nieautoryzowanych lub oszukańczych transakcji związanych z Witryną.

6.3.5. Rozumiesz, że nie masz praw własności do swojego konta ani innego dostępu do Witryny lub jakichkolwiek funkcji Witryny. Możemy zamknąć Twój dostęp do Witryny, anulować Twoje konto i / lub usunąć wszystkie informacje powiązane z Twoim kontem, w tym Twoje Treści i wszelkie inne materiały, które nam przesłałeś, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, z dowolnego powodu. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje usunięte z Serwisu i zastrzegamy sobie prawo do trwałego ograniczenia dostępu do Serwisu lub do konta użytkownika.

7. Zasady dotyczące poczty elektronicznej

7.1. Wyślemy Ci e-maile na wypadek, gdybyś wyraźnie o to poprosił w przypadku zapomnienia hasła.

7.2. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, możesz otrzymywać nasz biuletyn e-mail. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas wiadomości e-mail, zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania od nas dalszych wiadomości. Opcja rezygnacji z subskrypcji będzie dostępna w Witrynie oraz w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1. PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ SEKCJĘ. NINIEJSZA SEKCJA OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERIEA.PL WOBEC UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ. JEŚLI NIE ZROZUMIESZ WARUNKÓW W TEJ SEKCJI LUB GDZIEKOLWIEK W TYCH WARUNKACH, PROSIMY O KONTAKT Z PRAWNIKIEM W CELU WYJAŚNIENIA PRZED WEJŚCIEM LUB KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY.

8.2. DOSTARCZAMY NASZYM UŻYTKOWNIKOM NAJNOWSZE WIADOMOŚCI, ZAPOWIEDZI i PODSUMOWANIA SPOTKAŃ PIŁKARSKICH, INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW BUKMACHERSKICH, OPISY BUKMACHERÓW, ARTYKUŁY EKSPERTÓW I COTYGODNIOWE FELIETONY, DANE STATYSTYCZNE, PORÓWNANIA KURSÓW ORAZ OPCJĘ OPRACOWANIA I POZOSTAWIENI SWOICH KOMENTARZY SPORTOWYCH. NIE JESTEŚMY DOSTAWCĄ USŁUG HAZARDOWYCH, ALE DOSTARCZAMY INFORMACJE I NIEKTÓRE TREŚCI ZWIĄZANE Z USŁUGĄ ZAKŁADÓW SPORTOWYCH ONLINE W NIEKTÓRYCH OBSZARACH WITRYNY. NASZE INFORMACJE ZAWIERAJĄ LINKI (LINKI POWIĄZANE *) DO ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH, GŁÓWNIE DO DOSTAWCÓW USŁUG BUKMACHERSKICH ONLINE. TE LINKI SĄ CIĄGLE MONITOROWANE PRZEZ NAS I MOŻEMY JE ZMIENIĆ, JEŚLI ZOSTANĄ NIEAKTYWNE. JEDNAK NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDZIAŁAJĄCE LINKI LUB TREŚCI NA TYCH LINKACH.

NIE MAMY ŻADNEGO WPŁYWU NA TREŚCI WYŚWIETLANE NA ZEWNĘTRZNYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH. W ZWIĄZKU Z TYM NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ZEWNĘTRZNYCH STRON INTERNETOWYCH.

SERIEA.PL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY LUB STRATY SPOWODOWANE KORZYSTANIEM Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

STRONA INTERNETOWA JEST DOSTARCZANA W STANIE „AKTUALNYM”. ŻADNE GWARANCJE ŁĄCZNIE Z TYMI O PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW, NIE SĄ UDZIELANE W ODNIESIENIU DO WITRYNY INTERNETOWEJ LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI LUB OPROGRAMOWANIA. SERIEA.PL, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY USŁUG ZEWNĘTRZNYCH NIE GWARANTUJĄ, ŻE STRONA INTERNETOWA JEST DOKŁADNA, KOMPLETNA, NIEZAWODNA, AKTUALNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW.

8.3. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA LUB INNE POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKA.

8.4. W RAMACH TEGO REGULAMINU KORZYSTASZ Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ NA WŁASNE RYZYKO I W ŻADNYM WYPADKU SERIEA.PL (ANI JEGO PRACOWNICY, DYREKTORZY LUB PODMIOTY POWIĄZANE) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE UTRATY DOCHODÓW, ZYSKÓW, WARTOŚCI, DANYCH, UMÓW, KORZYSTANIA Z PIENIĘDZY LUB STRAT I SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK PRZERW W BIZNESIE WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB W JAKI SPOSÓB Z NIM ZWIĄZANYCH Z WYŚWIETLANIEM LUB KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ DOSTĘPU, WYŚWIETLANIA LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ (W TYM, ALE BEZ OGRANICZENIA DO OPINII POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA TEJ STRONIE; WSZELKIE WIRUSY KOMPUTEROWE, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE WITRYNY, PRODUKTY I USŁUGI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU, WYŚWIETLANIA LUB KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ). ZOSTAŁEŚ/AŚ POINFORMOWANY/POINFORMOWANA O RYZYKU WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

8.5. JEŚLI SERIEA.PL PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NASZYCH WITRYN LUB USŁUG, TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERIEA.PL NIE PRZEKROCZY W ŻADNYM WYPADKU 100 EUR. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI, WIĘC MOŻE NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

9. Odszkodowanie

9.1. Zgadzasz się bronić i zabezpieczyć seriea.pl i jegoj podmioty stowarzyszone oraz ich członków kierownictwa, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, przyczynami działań, żądaniami, stratami, odszkodowaniami, grzywnami, karami lub innymi kosztami lub wydatkami wszelkiego rodzaju lub natury, w tym między innymi uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wniesionymi przez osoby trzecie w wyniku:

 • Twojego naruszenie niniejszych Warunków;
 • Twojego naruszenie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich;
 • Twojego korzystania z tej witryny.

10. Zmiany niniejszych Warunków

10.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Takie zmiany zostaną opublikowane w naszej Witrynie i będą zawierać datę wejścia w życie. Dalsze korzystanie z naszej Witryny będzie uważane za zgodę na zmienione Warunki. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi Warunkami, powinieneś zaprzestać korzystania z naszej Witryny, zanim te Warunki wejdą w życie.

11. Prawo właściwe i właściwość terytorialna

11.1. W przypadku jakichkolwiek sporów, zgadzasz się poinformować nas i spróbować rozwiązać problem nieformalnie. Możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego i adresu e-mail.

11.2. Wszystkie roszczenia wynikające z niniejszych Warunków podlegają prawu Danii, z wyłączeniem zasady konfliktu prawa. W przypadku sporu zgadzasz się na jurysdykcję właściwego sądu w Danii.

12. Różne

12.1. Zgadzasz się, że żadne wspólne przedsięwzięcie, agencja, partnerstwo ani stosunek pracy nie istnieje między tobą a BC i wszystkimi istniejącymi lub przyszłymi podmiotami stowarzyszonymi w wyniku niniejszej Umowy lub korzystania z tej Witryny.

12.2. Działanie niniejszych Warunków podlega obowiązującym przepisom i procesom prawnym, a żadne z nich nie ogranicza naszego prawa do przestrzegania prawa lub wymogów rządowych lub prawnych związanych z korzystaniem z tej Witryny lub informacji dostarczonych lub zebranych przez Nas w odniesieniu do takiego wykorzystania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zgadzasz się, że wnosisz wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające lub związane z dostępem lub korzystaniem z tej Witryny w ciągu dwóch (2) lat od daty, w której takie roszczenie lub działanie powstało lub takie roszczenie lub podstawa powództwa zostaną nieodwołalnie zrzeczone.

12.3. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi z wyłączeniem odpowiedzialności i ograniczeniami określonymi powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które najbardziej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają w mocy.

12.4. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a BC w odniesieniu do tej Witryny i zastępują wszystkie wcześniejsze lub jednoczesne komunikaty i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między klientem a BC w odniesieniu do tej Witryny. Wydrukowana wersja niniejszych Warunków i wszelkich zawiadomień przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniu sądowym lub administracyjnym opartym na niniejszych Warunkach lub w związku z nimi w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, co inne dokumenty biznesowe i zapisy pierwotnie wygenerowane i utrzymywane w drukowany formularz.

12.5. Niniejsze Warunki są dostępne w języku Witryny. Konkretne Warunki, na podstawie których wyrażasz swoją Umowę, nie będą indywidualnie przechowywane przez BC.

12.6. Nie możesz cedować ani przenosić swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez naszej zgody. Możemy dowolnie scedować niniejsze Warunki.

12.7. Aby uniknąć wątpliwości, niniejsze Warunki pozostają w mocy po dezaktywacji lub zamknięciu konta.

12.8. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

* Model biznesowy BC jest oparty na modelu afiliacyjnym. Oznacza to, że BC generuje przychody, kierując ruch online do naszych partnerów (operatorów) za pośrednictwem naszych produktów i platform. Kiedy użytkownik końcowy przegląda jedną z naszych platform i klika z jednej z naszych stron, aby zarejestrować się u bukmachera, pobieramy prowizję.